Papildomas mokymas

P A P I L D O M A S    V A  I R U O T O J Ų    M O K Y M A S    P R I V A L O M  A S:

 • Motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų.
 • Pradedantiesiems vairuotojams pažeidusiems KET reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimai, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ( SVARBU ! Šiuos mokymus atlikti per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo dienos) ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykio, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

 

Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą vairuotojų mokyma, mokymo įstaigoje privalo:

 •  Ne trumpiau kaip 45 min. individualiai su psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikytą administracinė atsakomybė.

 •  Baigti ne trumpesnį kaip 45 min. trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą.

 •  Baigti ne trumpesnį kaip 90 min. trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą.

 •  Su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 min. trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone mokymo įstaigos parinktu maršrutu

 • Išlaikyti 25 klausimų žinių patikrinimo testą.

 

Pradedantysis vairuotojas ir vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, privalo parengti ir prieš papildomo vairuotojų mokymo pradžiąmokymo įstaigai pateikti jo padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų) aprašą. Pažeidimo (-ų) aprašas rengiamas valstybine kalba A4 formato (210 х 297 mm) lape. Pažeidimo (-ų) aprašo puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai jis pateikiamas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo varda, pavardė, data ir pasirašoma. Pažeidimo (-ų) aprašaas turi turėti šias dalis:

1. įvadą, kuriame aprašomos KET pažeidimo (-ų) aplinkybės (pažeidimo ar eismo įvykio vieta, pažeidimo esmė, situacija (gali būti schema));

2. pažeidimo vertinimą ( pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, pateikta KET pažeidimo (-ų) komentarą, pažeidimo (-ų) vertunimą (-us));

3. išvadas ir pasiūlymus (nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti, nuožiūra su pažeidimu (-ais) susijusi svarbi informacija);

4. informacijos šaltinius (nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais, buvo remtasi rengiant pažeidimo (-ų) aprašą);

5. priedus (pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimu (-ais));

 

Reikalingi dokumentai:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

 • Įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė. Pradedantysis turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padaręs pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo atimta teisė vairuoti.

 • Užpildytą pažeidimo (-ų) aprašymą.

 • Medicininė pažyma.

 • Kaina - 100 Eur. 

Susisiekite su mumis ir mes susitarsime dėl Jums patogaus laiko išklausyti papildomą vairuotojų mokymo kursą !

DĖMESIO !  Informuojame, kad teorijos kurso, psichologijos ( 90 min. ) kurso  bei praktinio vairavimo metu bus daromas vaizdo ir garso įrašas.